نام: سعدی ولی پور آهنگرکلایی
دانشکده: علوم پایه
گروه: ریاضی
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m a t h w o r l d 9 2 @ g m a i l . c o m
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
ریاضی محض / گرایش هندسه
دانشگاه تبریز
ایران
1385
کارشناسی
ریاضی محض
دانشگاه گیلان
ایران
1381تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
حساب انتگرال، مفاهیم و کاربردها
بهتا پژوهش اصفهان
1393
تالیف
خطاهای رایج در ریاضیات دوره کارشناسی
در دست چاپ
1400
تالیف


تحقیقات

عنوان
Differential Geometry & Topology
Mathematics Education
Ordinery & Partial Differential Equations